Thông tin cơ bản

Di chuyển các cửa sổ pop-up

Để di chuyển cửa sổ pop-up, chạm vào và giữ vòng tròn trên một cửa sổ và kéo đến vị trí mới.

Bật chế độ xem pop-up từ chế độ xem chia đôi màn hình

1

Ở chế độ xem chia đôi màn hình, chạm vào một cửa sổ ứng dụng để khởi chạy ứng dụng

 

trong chế độ xem pop-up.

2

Chạm và giữ vòng tròn giữa các cửa sổ ứng dụng.

 

Ứng dụng đã chọn sẽ khởi động trong cửa sổ pop-up.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40