Cài đặt

Đăng ký Samsung account

Bạn cần có Samsung account khi sử dụng một số ứng dụng Samsung. Bạn có thể sao lưu hoặc khôi phục dữ liệu được lưu trong thiết bị vào Samsung account của bạn. Đăng ký Samsung account cho thiết bị để sử dụng các dịch vụ Samsung thuận tiện.

1

2

3

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tài khoản Thêm tài khoản.

Chạm vào Samsung account.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập tài khoản.

Khi Samsung account của bạn đã được đăng ký, bạn có thể sử dụng các ứng dụng yêu cầu Samsung account mà không cần thủ tục đăng nhập.

Xóa tài khoản

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Tài khoản, chọn tên tài khoản, chọn tài khoản muốn gỡ bỏ sau đó chạm vào NHIỀU HƠN Xóa tài khoản.

Sao lưu và cai đặt lại

Thay đổi cài đặt quản lý các cài đặt và dữ liệu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào Sao lưu và cai đặt lại.

Sao lưu dữ liệu của ban: Sao lưu các thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng sang máy chủ Samsung. Bạn cũng có thể cài đặt thiết bị tự động sao lưu dữ liệu.

Khôi phục: Khôi phục thông tin cá nhân và dữ liệu của ứng dụng được sao lưu trước đây từ Samsung account.

Tự khởi động lại: Đặt thiết bị để tự động tối ưu hóa và tự khởi động lại vào thời gian đặt trước để cho hiệu suất cao nhất.

Tai khoản sao lưu: Cài đặt hoặc chỉnh sửa tài khoản sao lưu Google của bạn.

Sao lưu dữ liệu của bạn: Cài đặt thiết bị để sao lưu các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng sang Server Google.

Tự động khôi phục: Cài đặt thiết bị để tự động khôi phục các cài đặt và dữ liệu của ứng dụng khi ứng dụng được cài đặt lại.

Khôi phục cài đặt gốc: Khôi phục cài đặt của bạn về cài đặt gốc và xóa toàn bộ dữ liệu.

121