Ứng dụng

Tìm kiếm danh bạ

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh bạ.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

Cuộn lên hoặc xuống danh sách danh bạ.

Kéo một ngón tay dọc danh sách chữ cái ở bên phải danh bạ để cuộn nhanh.

Chạm vào cửa sổ tìm kiếm ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

: Thêm vào danh bạ yêu thích.

/ : Thực hiện cuộc gọi thoại hoặc video.

: Soạn một tin nhắn.

: Soạn một email.

Chia sẻ hồ sơ

Chia sẻ thông tin hồ sơ của bạn, như ảnh và thông điệp trạng thái với người khác sử dụng tính năng chia sẻ hồ sơ.

Tính năng này có thể không có tùy theo khu vực hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Tính năng này chỉ có sẵn cho các danh bạ đã kích hoạt tính năng chia sẻ hồ sơ trên thiết bị của họ.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Danh ba hồ sơ của bạn Chia sẻ hô sơ rồi chạm vào công tắc để kích hoạt. Nếu bạn sử dụng tính năng này lần đầu, hãy đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện. Số điện thoại của bạn sẽ được xác minh và sau đó tính năng chia sẻ hồ sơ sẽ được kích hoạt.

Để cài đặt thêm các mục cho việc chia sẻ, chạm vào Thông tin hồ sơ chia sẻ và chọn các mục.

Để đặt nhóm danh bạ để chia sẻ hồ sơ của bạn với nhóm đó, chọn một nhóm danh bạ trong Chia sẻ với.

55