Ứng dụng

Giờ quốc tế

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Giờ quốc tế.

Tạo đồng hồ

Nhập tên thành phố hoặc chọn một thành phố trên địa cầu, sau đó chạm vào .

Xóa đồng hồ

Chạm vào trên đồng hồ.

Bấ́m giờ

1

2

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Bấ́m giờ.

Chạm vào BẮT ĐẦU để đếm thời gian một sự kiện.

Để ghi lại thời gian đã chạy trong khi định thời gian một sự kiện, chạm vào BÂM.

3 Chạm vào DỪ̀NG để dừng chạy thời gian. Để bắt đầu lại thời gian, chạm vào TIÊP TUC. Để xóa thời gian đã chạy, chạm vào ĐẶT LẠI.

Đếm giờ

1

2

3

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào Đồng hồ Đếm giờ.

Cài đặt thời gian, sau đó chạm vào BẮT ĐẦU.

Để mở bàn phím để nhập khoảng thời gian, chạm vào BÀN PHÍM.

Chạm vào BỎ QUA khi bộ đếm giờ kêu.

94