Správna likvidácia tohto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre znamená, že výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo (napríklad nabíjačka, náhlavná súprava, kábel USB) by sa nemali likvidovať spolu s

ostatným domovým odpadom.

Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že tieto výrobky budete oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by mali požiadať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska o podrobné informácie, ako odovzdať tieto výrobky na ekologicky bezpečnú recykláciu.

Komerční používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok ani jeho elektronické príslušenstvo by sa nemalo likvidovať spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia výrobku

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení znamená, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení svojej životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom

referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES.

Slovenčina