Информация за безопасност

Моля, прочетете тази важна информация за безопасност, преди да използвате устройството. Тя съдържа обща информация за безопасност на устройствата и може да включва информация, която не се отнася за вашето устройство. Следвайте информацията за предупреждение и внимание, за да предотвратите нараняване на себе си или другите, и да предотвратите повреди по вашето устройство.

Терминът "устройство" се отнася до продукта и неговата батерия, зарядното устройство, доставяните с продукта артикули и всички допълнителни устройства, одобрени от Samsung.

Предупреждение

Неспазването на предупрежденията и наредбите за безопасност може да причини сериозни наранявания или смърт

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Необезопасените връзки може да предизвикат токов удар или пожар.

Не докосвайте устройството, захранващите кабели, щепсели или електрическия контакт с мокри ръце или други мокри части на тялото

Това може да предизвика токов удар.

Не дърпайте прекалено захранващия кабел при изваждането му

Това може да предизвика токов удар или пожар.

Български