Riktig avfallshåndtering av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

Denne merkingen på produktet, tilbehør eller trykksaker angir at produktet og det elektroniske tilbehøret (som for eksempel lader, hodesett og USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert kasting av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter, for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

Riktig avfallshåndtering av batterier i dette produktet

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall når de skal avhendes. Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Norsk