Bezpečnostní informace

Před použitím zařízení si přečtěte tyto důležité bezpečnostní informace. Obsahují obecné bezpečnostní informace pro různá zařízení a mohou zahrnovat části, které se vašeho konkrétního zařízení netýkají. Řiďte se informacemi uvedenými ve varováních a výstrahách, abyste předešli poraněním vaší osoby či lidí kolem vás nebo poškození zařízení.

Termín„zařízení“ odkazuje na produkt a jeho baterii, nabíječku, položky dodávané s produktem a jakékoli příslušenství schválené společností Samsung používané s produktem.

Výstraha

Nedodržování bezpečnostních výstrah a předpisů může vést k závažnému zranění nebo smrti.

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky.

Nezajištěná připojení mohou způsobit zásah elektrickým proudem nebo požár.

Nedotýkejte se zařízení, napájecích kabelů, zástrček ani elektrické zásuvky mokrýma rukama ani jinými mokrými částmi těla.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem.

Při odpojování netahejte za napájecí kabel nadměrnou silou.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel.

Mohlo by dojít k zásahu elektrickým proudem nebo požáru.

Čeština