הז רצומב תוללוס לש הנוכנ הכלשה

,הזיראה וא שמתשמה ךירדמ ,הללוסה לע הז ןומיס םע הז רצומבש תוללוסה תא ךילשהל ןיא יכ ןייצמ םינומיסה .ןהב שומישה תפוקת םותב תיתיב תלוספ הליכמ הללוסהש םינייצמ Pb וא Hg, Cd םיימיכה םירדגומה םיכרעל לעמ תרפוע וא םוימדק ,תיפסכ

.EC 2006/66 ךירדמב

תוירחא תרסה תרהצה תודוא עדימ

תויוכז ידי-לע םינגומ םניה הז רישכמב םיעצומה םיתורישהו םינכתה

.םירחא ינחור ןיינק יקוח וא \ו םיירחסמ ,םילמס ,םיטנטפ ,םירצוי ןיא .ירחסמ אל ישיא שומישל ךל םיקפוסמ הז גוסמ םיתורישו םינכת ילעב ידי-לע רשוא אלש ןפואב תוריש וא ןכות לכב שומיש תושעל םא אלא ,תוידיתע תולבגה ליטהל ילבמ .תורישה קפס וא םינכתה לח ,תורישה קפס וא ןכותה ילעבמ תשרופמ האשרה ךכל הלבקתנ ,םגרתל ,ריבעהל ,םסרפל ,תולעהל ,ץיפהל ,קיתעהל ,תונשל רוסיא וא ,הערל לצנל ,ןוישירב אלש הדובע ךרוצל שמתשהל ,רוכמל תועצמאב םיגצומה םיתוריש וא ןכות לכ הידמ וא ןפוא לכב ץיפהל

.הז רישכמ

עברית