اناسر داوم اب رژراش یاهتنا کچوک تمسق و هروظنم دنچ یدورو سامت زا اب .دینک یریگولج دادم کون و یزلف تارذ ،کاخ و درگ ،تاعیام نوچمه دینکن دراو هبرض نآ هب ای دینکن سمل ار هروظنم دنچ یدورو زیت یاهرازبا

هک هدش اه لانیمرت یگدروخ ای هاتوک لاصتا داجیا ثعاب تسا نکمم اناسر داوم

.دوش یم یزوس شتآ ای راجفنا داجیا ثعاب رما نیا

وابر نهآ ،یزلف ءایشا دننام رگید ماسجا میس یب رژراش زا هدافتسا ماگنه دیهدن رارق میس یب رژراش و هاگتسد نیبام ار یرابتعا یاه تراک

.دوش مرگ هزادنا زا شیب ای دوشن ژراش یتسردب تسا نکمم هاگتسد

دیزیهرپب یرتاب ای هاگتسد ندیکم ای ندز زاگ زا

شتآ ای راجفنا ثعاب ای دنزب بیسآ هاگتسد هب تسا نکمم راک نیا ماجنا•

.دوش یزوس

.دوش تاناویح ای ناکدوک یگفخ ثعاب تسا نکمم کچوک تاعطق•

تسرد هاگتسد زا هک دینک تقد ،دننک یم هدافتسا هاگتسد نیا زا ناکدوک رگا•

.دننک هدافتسا

ای شوگ ،مشچ لخاد هب هدش هضرع یبناج مزاول ای هاگتسد ندرک دراو زا دیزیهرپب ناهد

.دشاب هتشاد یپ رد ار یدج تامدص ای یگفخ تسا نکمم اهراک نیا ماجنا

دینکن هدافتسا هدرک تشن ای هدید بیسآ \Li-Ion\ نوی مویتیل یرتاب زا

زاجم تامدخ زکرم نیرت کیدزن اب ،نوی مویتیل یرتاب نمیا نتخادنارود یارب

.دیریگب سامت

راطخا

ثعاب تسا نکمم ینمیا نیناوق و اهراطخا هب هجوت مدع دوش لاوما ندید تراسخ ای تحارج داجیا

فارسی