תוריהז

היושע ולא תונקתו תוחיטב תורהזאב הדימע יא שוכרל קזנל וא העיצפל םורגל

םיינורטקלא םירישכמ תברקב םכלש רישכמב ושמתשת לא םירחא

רדת תותואב שומיש םישוע םיינורטקלאה םירישכמה תיברמ• םיינורטקלא םירישכמל הערפה םורגל לולע םכלש רישכמה .וידר

.םירחא

תוערפה םורגל יושע LTE גוסמ םינותנ תרושקתב שומיש•

.םינופלטו עמש ירישכמ ומכ ,םירחא םירישכמל

דויצ תברקב וא סוטמב,םילוח תיבב רישכמב ושמתשת לא וידר ילגמ הערפה ול םורגל הלוכיש,יבכר

,בל-בצוקמ מ"ס 15 לש חווטב םכלש רישכמב שמתשהלמ וענמה•

.בלה-בצוקל הערפה םורגל לוכי םכלש רישכמהש ןוויכמ

ושמתשה ,בלה-בצוקל הערפהל יוכיסה תא ןיטקהל תנמ-לע•

.בלה-בצוקמ םכפוג לש דגונמה ודיצב םכלש רישכמב

דויצה ןרצי םע רשק ורצ ,יאופר דויצב שומיש םישוע םתאו הדימב• עפשוי אוה םאה עובקל תנמ-לע םכלש רישכמב שומיש ינפל

.םכלש רישכמה ידי-לע קפומש וידרה רדתמ

םורגל יושע םיינורטקלא םירישכמב שומיש ,סוטמב םתא רשאכ• יובכ רישכמהש ואדוו .םיינורטקלאה טווינה ירישכמל הערפה שמתשהל ןתינ ,הארמהה רחאל .התיחנהו הארמהה ךלהמב ידי-לע רשואמ רבדהו הדימב הסיט בצמב אוה רשאכ רישכמב

.סוטמה תווצ

עברית