םיסוריוו תוינודז תונכות

,םיסוריוו תוינודז תונכות ינפמ םכלש רישכמה לע ןגהל תנמ-לע םורגל היושע ךכמ תומלעתה .תואבה תוצעל םאתהב ולעפ ידי-לע םיסוכמ תויהל אל םייושעש עדימ לש ןדבוא וא םיקזנל תוירחאה תוריש

.םיעודי אל םימושיי ודירות לא•

.םהב םיחטוב םכניאש טנרטניא ירתאב ורקבת לא•

ולבקתנש ינורטקלא ראוד תועדוה וא תודושח תועדוה וקחמ•

.םיעודי אל םיחלושמ

.רידס ןפואב התוא ונשו המסיס ורידגה•

רשאכ ,Bluetooth ןוגכ ,תיטוחלאה תרושקתה תנוכת תא ולטב•

.שומישב ןניא

סוריו -יטנא תנכות וצירה ,הנושמ רישכמה תוגהנתהו הדימב•

.םיסוריו רחא הקידבל

םימושיי תלעפה ינפל םכלש רישכמה לע סוריו-יטנא תנכות וצירה•

.םתדרוהש םיצבקו םישדח

רידס ןפואב ןתוא וצירהו םכלש בשחמב סוריו-יטנא תונכות וניקתה•

.םיסוריוב תוקבדה רחא הקידבל

תכרעמב םייוניש ועצבת וא )Registry( םושיר תורדגה וכרעת לא•

.רישכמה לש הלעפהה

\SAR\ תרדגומ הגיפס תמר תודוא עדימ

רחא ושפחו www.samsung.com/sar תבותכב ורקב ,ףסונ עדימל

.םגדה רפסמ יפ-לע םכלש רישכמה

עברית