תוחיטב יאשונב עדימ

אוה .הז בושח תוחיטב עדימ אורקל שי רישכמב שומישה ינפל וניא ונממ קלחש ןכתייו םירישכמל יללכ תוחיטב עדימ ללוכ תוחיטבה עדימלו תורהזאל םאתהב לעפ .ךלש רישכמל יטנוולר

.רישכמל קזנמו םירחא תעיצפמ ,תימצע העיצפמ ענמיהל ידכ

,ולש ןעטמל ,ולש הללוסל ,רצומל סחייתמ 'רישכמ' חנומה רשואמה רזיבא לכלו ,רצומה םע דחי םיקפוסמה םיטירפל

.רצומה םע שומישל דעוימה Samsung ידי-לע

הרהזא

היושע תוחיטבה תונקתו תורהזאב הדימע יא תוומ וא הרומח העיצפל םורגל

למשח יעקשב וא ,םימוגפ םיעקת וא למשח ילבכב ושמתשת לא םיררחושמ

.הקילדל וא תולמשחתהל םורגל םייושע םיחוטב אל םירוביח

עקשב וא םילבכב ,םירוביחב ,למשחה ילבכב ,רישכמב תעגל ןיא םירחא םיבוטר ףוג יקלח וא תובוטר םיידי םע ילמשחה

.תולמשחתהל םורגל יושע הזכ שומיש

וקותינ ןמזב חוכב למשחה לבכ תא ךושמל ןיא

.הקילדל וא תולמשחתהל םורגל יושע הזכ שומיש

למשחה לבכב ומגפת וא ופפוכת לא

.הקילדל וא תולמשחתהל םורגל יושע הזכ שומיש

עברית