Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα

επίπεδα αναφοράς της EK 2006/66.

Αποποίηση

Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε, μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες, εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.

Ελληνικά