Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií.

Pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterie se obraťte na nejbližší autorizované servisní centrum.

Upozornění

Nedodržení bezpečnostních upozornění a předpisů může způsobit zranění nebo poškození majetku.

Nepoužívejte zařízení v blízkosti jiných elektronických zařízení.

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Zařízení může být jinými elektronickými zařízeními rušeno.

Používání LTE datového připojení může způsobovat rušení ostatních zařízení, například zvukového vybavení a telefonů.

Nepoužívejte vaše zařízení v nemocnici, na letišti nebo v automobilovém vybavení, které může být rušeno radiovou frekvencí.

Pokud možno, zařízení používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru – zařízení jej může rušit.

Abyste minimalizovali možné rušení s kardiostimulátorem, používejte zařízení pouze na straně těla, na které nemáte kardiostimulátor.

Pokud používáte lékařský přístroj, obraťte se před použitím přístroje na jeho výrobce, abyste se ujistili, zda bude či nebude mít radiofrekvenční záření vysílané zařízením na přístroj vliv.

V letadle může používání elektronických zařízení způsobit rušení elektronických navigačních přístrojů letadla. Ujistěte se, že je při vzletu a přistávání toto zařízení vypnuto. Po vzletu můžete zařízení používat v režimu letadlo, je-li to povoleno personálem letadla.

Funkčnost elektronických zařízení v automobilu může být poškozena kvůli radiofrekvenčnímu rušení z vašeho zařízení. Další informace vám poskytne výrobce.

Nevystavujte zařízení hustému kouři nebo výparům.

Mohlo by dojít k poškození vnější části zařízení nebo selhání.

Čeština