Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na produktu, příslušenství nebo v dokumentaci značí, že produkt a elektronická příslušenství (např. nabíječka, sluchátka, kabel USB) by neměly být likvidovány s běžným domácím odpadem.

Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací

zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být po uplynutí své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66.

Čeština