Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак,

кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги са предоставени единствено за вашата лична нетърговска употреба. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито

ида било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

Български