Bezpečnostné

informácie

Skôr než začnete zariadenie používať, prečítajte si tieto dôležité bezpečnostné informácie. Predstavujú všeobecné bezpečnostné informácie týkajúce sa zariadení a ich súčasťou môže byť tiež obsah, ktorý sa netýka vášho zariadenia. Dodržiavajte výstrahy a upozornenia, aby ste sa nezranili vy alebo ostatní a aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

Výraz „zariadenie“ označuje produkt, jeho batériu, nabíjačku, položky dodané s produktom a všetko príslušenstvo, ktoré spoločnosť Samsung schválila na používanie s produktom.

Varovanie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť vážne zranenie alebo smrť

Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, ani neupevnené elektrické zásuvky

Nekvalitné prepojenia môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Nedotýkajte sa zariadenia, napájacích káblov, zástrčiek ani elektrickej zásuvky mokrými rukami alebo inými mokrými časťami tela

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Pri odpájaní napájacieho kábla neťahajte za kábel príliš silno

Môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

Slovenčina