Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi tiek nodrošināti tikai jūsu personīgai lietošanai, tas nav paredzēts komerciāliem nolūkiem. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

„TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI„AR VISIEM TRŪKUMIEM." SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS ATTIEKSMES DĒĻ

VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU

KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ

AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.”

Latviešu