Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

Denne mærkning på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batterierne i dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald, når de har nået slutningen af deres levetid. Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over

grænseværdierne i EF-direktiv 2006/66.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Sådant indhold og sådanne tjenester leveres udelukkende til din personlige, ikke-kommercielle anvendelse. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde, som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning

af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, uploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

“TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES,“SOM DE ER”. SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER,

Dansk