Zavrnitev odgovornosti

Določene vsebine in storitve, ki so na voljo v tej napravi, so last tretjih oseb in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih oziroma blagovnih znamkah in/ali drugimi zakoni v zvezi z intelektualno lastnino. Take vsebine in storitve so na voljo izključno za osebno in neprofitno rabo. Uporabljate jih lahko le na načine, ki so jih odobrili lastniki vsebin ali ponudniki storitev. Brez omejevanja prej navedenega vsebin in storitev, ki jih uporabljate s to napravo, ne smete na noben način in prek nobenega medija spreminjati, kopirati, znova objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, izkoriščati, razpečevati ali ustvarjati del, ki izhajajo iz teh vsebin in storitev, razen če to izrecno odobri lastnik vsebin ali ponudnik storitev.

»VSEBINE IN STORITVE TRETJIH OSEB SO NA VOLJO »TAKE, KOT SO«. SAMSUNG ZA NOBEN NAMEN NITI EKSPLICITNO NITI IMPLICITNO NE JAMČI ZA TAKO PONUJENE VSEBINE ALI STORITVE. SAMSUNG ZAVRAČA VSA IMPLICITNA JAMSTVA, VKLJUČNO Z (VENDAR NE OMEJENO NA) JAMSTVOM ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA NATANČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, LEGALNOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE, IN V NOBENIH OKOLIŠČINAH – VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO – NITI NA PODLAGI POGODBE NITI ODŠKODNINSKE ODGOVORNOSTI NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NEPOSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO OZIROMA ZA STROŠKE PRAVNIH ZASTOPNIKOV. PRAV TAKO NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNO KOLI DRUGO ŠKODO, KI JE NASTALA ZARADI ALI V POVEZAVI S KATERIMI KOLI INFORMACIJAMI

V KATERIH KOLI VSEBINAH ALI STORITVAH OZIROMA JE REZULTAT UPORABE KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE Z VAŠE STRANI ALI STRANI TRETJE OSEBE KLJUB OPOZORILU O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.«

Slovenščina