Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

Šis marķējums uz produkta, aksesuāriem vai literatūrā norāda uz to, ka produktu un tā elektroniskos aksesuārus (piem., lādētāju, austiņas, USB kabeli) nedrīkst izmest sadzīves atkritumos.

Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

Šis marķējums uz akumulatora, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma akumulatorus pēc to kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz akumulatora ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka akumulators satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks

par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem.

Latviešu