Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

Denna märkning på produkten, tillbehör eller i dokument anger att produkten och dess elektroniska tillbehör (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte ska slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

För att förhindra skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för ytterligare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera de villkor som anges i köpeavtalet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

Denna märkning på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall när de är uttjänta. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder som överstiger de

gränsvärden som anges i EG-direktivet 2006/66.

Svenska