Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami

Nedistribuujte materiály chránené autorskými právami bez povolenia vlastníkov obsahu. Ak tak spravíte, môžete porušiť autorské práva. Výrobca nie je zodpovedný za žiadne problémy so zákonom spôsobené nelegálnym používaním materiálov chránených autorskými právami.

Škodlivý softvér a vírusy

Ak chcete zariadenie chrániť pred škodlivým softvérom a vírusmi, dodržiavajte nasledovné tipy na jeho používanie. Ich nedodržanie môže spôsobiť škody alebo stratu údajov, na ktoré sa nemusí vzťahovať záručný servis

Nepreberajte neznáme aplikácie.

Nenavštevujte nedôveryhodné webové lokality.

Odstráňte podozrivé správy a e-maily od neznámych odosielateľov.

Nastavte si heslo a pravidelne ho meňte.

Vypnite bezdrôtové funkcie, ako je napríklad Bluetooth, keď ich nepoužívate.

Ak sa zariadenie správa nezvykle, pomocou antivírusového programu skontrolujte, či nie je infikované.

Pred spustením prevzatých aplikácií alebo súborov ich skontrolujte spustením antivírusového programu v zariadení.

Do počítača nainštalujte antivírusové programy a pravidelne ich spúšťajte, aby hľadali infiltrácie.

Neupravujte nastavenia registra ani softvéru operačného systému.

Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)

Viac informácií nájdete na internetových stránkach www.samsung.com/sar, kde si svoje zariadenie môžete vyhľadať podľa čísla modelu.

Slovenčina