هدافتسا تسرد تروص هب و هدرک تبقارم دوخ هاگتسد زا دینک

دیراد هگن کشخ ار دوخ هاگتسد

هاگتسد یکینورتکلا یاهرادم ای تاعطق هب تسا نکمم تاعیام و تبوطر•

.دنزب همدص

رد .دینک یراددوخ نآ ندرک نشور زا ،تسا هدش سیخ امش هاگتسد رگا• ار یرتاب و هدرک شوماخ ًاروف ار نآ ،نشور هاگتسد ندش سیخ تروص جراخ ار نآ یرتاب دیناوت یمن ای دوش یمن شوماخ هاگتسد رگا( دینک جراخ کشخ هلوح کی اب ار هاگتسد سپس .)دینک اهر روطنامه ار هاگتسد ،دینک

.دینک هعجارم تامدخ زکرم کی هب و هدرک

همدص .دشاب یم عیام هدنهد ناشن یلخاد یاه صخاش یاراد هاگتسد نیا• هجرد زا ار هدنزاس همان تنامض تسا نکمم ،یگدید بآ رثا رد هاگتسد هب

.دنک طقاس رابتعا

دینک یرادهگن فاص حوطس رد طقف ار دوخ هاگتسد

.دنیبب بیسآ تسا نکمم ،دتفیب امش هاگتسد رگا

هجرد 35 ات 0 یطیحم یامد اب ییاه ناکم رد ناوت یم هاگتسد نیا زا 50 ات -20 یطیحم یامد رد دیناوت یم ار هاگتسد .درک هدافتسا دارگیتناس هنماد زا جراخ هاگتسد یرادهگن ای هدافتسا .دینک یرادهگن دارگیتناس هجرد رمع لوط شهاک ای هاگتسد هب همدص ثعاب تسا نکمم هدش هیصوت یامد دوش یرتاب

رارق ناتسبات رد لیبموتا لخاد دننام غاد رایسب یاهاج رد ار دوخ هاگتسد• ندید همدص ،هحفص تسردان درکراک ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا .دیهدن

.دوش یرتاب راجفنا ای ،هاگتسد

دیهدن رارق دیشروخ میقتسم شبات ضرعم رد ینلاوط تدم هب ار دوخ هاگتسد•

.)وردوخ دروبشاد یور ،ًلاثم(

روط هب ار یرتاب ناوت یم ،ندش ادج لباق یرتاب یاراد یاه هاگتسد رد•

.درک یرادهگن دارگیتناس هجرد 45 ات 0 یطیحم یامد اب یناکم رد هناگادج

فارسی