Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (например зарядно устройство, слушалки,

USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

За да не излагате на опасност човешкото здраве и да предпазите околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци, отделяйте тези елементи от другите видове отпадъци и ги рециклирайте отговорно, за да създадете възможност за екологично-съобразно използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Български