Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorskými právami, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné používanie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti informácií uvedených vyššie, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia nesmiete upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať, prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

„OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ „TAK AKO SÚ“. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, VČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ

ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO KTOROUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ.“

Slovenčina