ینمیا هب طوبرم تاعلاطا

هعلاطم ار ینمیا هب طوبرم مهم تاعلاطا نیا ،هاگتسد زا هدافتسا زا لبق ًافطل یم اه هاگتسد دروم رد مهم و یلک یتاعلاطا یواح امنهار نیا .دییامرفب

.دشابن امش هاگتسد هب طوبرم هک دشاب ییاوتحم لماش تسا نکمم و دشاب ،هاگتسد هب ندیسر بیسآ و نارگید ای دوخ هب همدص زورب زا یریگولج یارب

.دینک لابند ار رادشه و ینمیا تاعلاطا

هدش هضرع ملاقا ،رژراش ،نآ یرتاب و لوصحم هب "هاگتسد" ۀژاو هارمه هک گنوسماس دییأت دروم یبناج مزاول هنوگره و لوصحم اب

.دنک یم هراشا ،دوش یم هدافتسا لوصحم اب

رادشه

ثعاب تسا نکمم نیناوق و ینمیا یاهرادشه هب هجوت مدع دوش گرم ای دیدش تاحارج داجیا

هدافتسا لشُ قرب یاهزیرپ ای ،هدید بیسآ یاه هخاشود ای قرب یاه میس زا دینکن

.دوش یزوس شتآ ای یگتفرگ قرب داجیا ثعاب تسا نکمم هدشن مکحم تلااصتا

،قرب یاه میس ،هاگتسد نآ اب ،تسا سیخ امش ندب زا یتمسق ای تسد رگا دینکن سمل ار قرب زیرپ ای اه شیف

.دوش یگتفرگ قرب داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا

دیشکن دایز ار نآ ،دینک یم ادج ار قرب میس یتقو

.دوش یزوس شتآ ای یگتفرگ قرب داجیا ثعاب تسا نکمم راک نیا ماجنا

فارسی