Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või

inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem.

Eesti