הז רצומ לש הנוכנ הכלשה

)ינורטקלא דויצו הקינורטקלא תלוספ(

ןייצמ ,תורפס וא םירזיבא ,רצומה לע גצומה הז ןומיס ולש םיינורטקלאה םירזיבאהו רצומה תא ךילשהל ןיא יכ תרחא תיתיב תלוספ םע )USB( לבכ ,תוינזוא ,ןעטמ ומכ

.םיישומישה וייח ףוסב

האצותכ םדא-ינב לש םתואירבל וא הביבסל ירשפא קזנ תעינמל תלוספ יגוסמ הז רצומ ודירפה אנ ,תרקובמ אל תלוספ תדמשהמ םירמוחב שדחמ שומישה םודיקל םאתהב ותוא ורזחמו םירחא

.םיבאשמו

וא ,רצומה שכרנ ונממש קפסה םע רשק רוציל םייתיב םישמתשמ לע תא איבהל םהילע דציכו ןכיה לע עדימל ,ימוקמה ןוטלשה דרשמ םע

.הביבסל חוטב רוזחימ יכרוצל טירפה

תא קודבלו םהלש קפסה םע רשק רוציל םייקסע םישמתשמ לע הזה רצומה תא ךילשהל ןיא .השיכרה הזוח לש םיאנתהו תועיבקה

.תרחא תירחסמ תלוספ םע דחי םיינורטקלאה וירזיבא תאו

עברית