Informācija par drošību

Lūdzu, izlasiet šo svarīgo drošības informāciju, pirms jūs lietojat ierīci. Tā satur vispārīgu drošības informāciju par ierīcēm un var iekļaut saturu, kas nav piemērojams jūsu ierīcei. Sekojiet brīdinājumu un piesardzības informācijai, lai novērstu savainojumus sev un citiem un lai novērstu jūsu ierīces bojājumus.

Termins“ierīce”atsaucas uz produktu un tās akumulatoru, lādētāju un ar produktu pievienotajiem vienumiem, un jebkuriem Samsung apstiprinātiem piederumiem, kas tiek lietoti ar produktu.

Brīdinājums!

Rīkojoties pretrunā ar drošības brīdinājumiem un noteikumiem, var izraisīt nopietnas traumas vai nāves iestāšanos

Neizmantojiet ierīci, ja pamanāt, ka strāvas vadi vai spraudņi ir bojāti vai rozetes ir vaļīgas

Nedroši savienojumi var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Neskarieties pie ierīces, strāvas vadiem, spraudņiem vai kontaktligzdas ar mitrām rokām vai citām mitrām ķermeņa daļām

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu.

Atvienojot strāvas vadu, nevelciet to ar pārāk lielu spēku

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Nelokiet un nebojājiet strāvas vadu

Pretējā gadījumā var izraisīt elektrotriecienu vai aizdegšanos.

Latviešu