لوصحم نیا رد دوجوم یاه یرتاب حیحص نتخادنارود

هتسب ای امنهار هچرتفد ،یرتاب یور رب تملاع نیا دوجو لوصحم نیا رد دوجوم یاه یرتاب هک تسانعم نیدب ،یدنب

یگناخ یاه هلابز ریاس اب هارمه دوخ دیفم رمع نایاپ رد دیابن یاهدامن ،تسا هدش یراذگ هناشن هک اج ره .دنوش هتخادنا رود ،هویج یواح یرتاب هک دنهد یم ناشن Pb ای Cd ،Hg ییایمیش

لمعلاروتسد رد هدش صخشم عجرم ریداقم زا یرتشیب نازیم هب برس ای میمداک

.تساپورا نویسیمک 2006/66

تیلو‌ؤسم بلس هینایب

هب قلعتم ،هاگتسد نیا قیرط زا سرتسد لباق تامدخ و اهاوتحم زا یخرب ،عارتخا تبث قح ،یرادرب هخسن قح نوناق تیامح تحت و دنتسه ثلاث صاخشا

واهاوتحم نینچ .دنراد رارق یونعم تیکلام قوقح ریاس ای و یراجت مئلاع هزاجا .دنا هدش هئارا امش یراجتریغ و یصخش هدافتسا یارب ًافرص یتامدخ

تامدخ هدنهد هئارا ای اوتحم کلام هک یا هویش هب تامدخ ای اهاوتحم زا دیرادن یارب تیدودحم هنوگچیه داجیا نودب .دینک هدافتسا ،تسا هتسنادن زاجم ار نآ هداد شیامن تامدخ ای اهاوتحم زا کی چیه یارب دیرادن هزاجا ،دیدرگ رکذ هچنآ ،تسپ ،دولپآ ،ددجم راشتنا ،یپک ،یراکتسد هب مادقا ،هاگتسد نیا قیرط زا هدش ،دییامن یا هناسر ای هویش ره اب ،یسابتقا راثآ داجیا ،شورف ،همجرت ،لاسرا نینچ هزاجا ًاتحارص تامدخ هدنهد هئارا ای هطوبرم یاوتحم کلام هکنیا رگم

.دشاب هداد ار یراک

فارسی