• Ak zariadenie používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

Zariadenie ani dodané príslušenstvo si nedávajte do očí, uší ani úst

Mohli by ste ho prehltnúť alebo si spôsobiť vážne poranenia.

Nemanipulujte s poškodenou či vytečenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónovej batérie získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

Upozornenie

Nedodržanie bezpečnostných upozornení a predpisov môže spôsobiť zranenie alebo škodu na majetku

Nepoužívajte zariadenie v blízkosti iných elektronických zariadení

Väčšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiovej frekvencii. Vaše zariadenie môže rušiť iné elektronické zariadenia.

Používanie dátového pripojenia LTE môže spôsobiť rušenie iných zariadení, ako sú napríklad zvukové zariadenia alebo telefóny.

Nepoužívajte zariadenie v nemocnici, v lietadle ani v blízkosti zariadenia motorového vozidla, ktoré môže byť rušené rádiovými signálmi

Ak je to možné, zariadenie používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora, pretože zariadenie ho môže rušiť.

Zariadenie používajte len na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor, aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora.

Ak používate lekárske vybavenie, pred použitím tohto zariadenia kontaktujte výrobcu daného vybavenia, aby ste zistili, či dané vybavenie môže byť ovplyvnené rádiovými signálmi vyžarovanými zariadením.

Slovenčina