97

........................................................................... ملیف یاهدرکلمع

97

..................................................................................... ملیف هزادنا

97

...................................... دشاب هدش میظنت NTSC یور رب ویدیو یجورخ رگا

97

..........................................دشاب هدش میظنت PAL یور رب ویدیو یجورخ رگا

98

..................................................................................... ملیف تیفیک

98

............................................................................... هناگدنچ تکرح

99

..................................................................................... هدننک وحم

99

........................................................................................... ادص

 

3 لصف

 

شیاریو/شخپ

101

...............................................................اه لیاف تیریدم و وجتسج

101

............................................................................ اه سکع هدهاشم

101

......................................................... اه سکع کچوک ریواصت هدهاشم

102

.............................................................هورگ ساسا رب اه لیاف هدهاشم

102

...........................................................هشوپ تروص هب اه لياف هدهاشم

103

...........................................................................اه لیاف زا تظافح

103

.................................................................................اه لیاف فذح

103

.......................................................................... یکت لیاف کی فذح

104

................................................................................ لیاف دنچ فذح

104

............................................................................ اه لیاف مامت فذح

 

فهرست مطالٜ

83 .....................................

)یرادربملیف و یرادربسکع شور( یپایپ یساکع

83 ............................................................................................

یکت

84 ..........................................................................................

موادم

84 ..........................................................................................

یلاوت

85 ...........................................................................................

رمیات

85 .................................................

)AE هشورک( راکدوخ یهدرون گنیتکارب

86 ...................................................

)WB هشورک( یديفس نزاوت گنیتکارب

86 ..............................................

)P‏ Wiz هشورک‏( سکع یامنهار گنیتکارب

87 ...................................................................................

قمع تکارب

88 ........................................................................................

شلاف

89 ......................................................................

مشچ یزمرق رثا شهاک

89 .............................................................................

شلاف تدش میظنت

90 .................................................................................

یریگ هزادنا

90 ........................................................................................

هناگدنچ

91 ........................................................................................

یزکرم

91 .......................................................................................

یا هطقن

92 ................................................

 سوکوف طیحم یهدرون نازیم یریگ هزادنا

93 ...........................................................................

کیمانید هدودحم

94 ...............................................................................

دنمشوه رتلیف

95 .............................................................................

یهدرون ناربج

96 .................................................................................

یهدرون لفق

9