.دريگ رارق Aیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1.دیهد راشف مگارفاید نازیم باختنا یارب ار ]I[2 2.دوش میظنت مگارفاید نازیم ات دیناخرچب ار تیاده همکد3 3.دينک ميظنت ار هاوخلد یاه هنيزگ4 4راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب5 5

.دریگب سکع کی ات دیهد

یریگولج اه سکع ندش رات زا ات دیهد شیازفا ار ISO تیساسح دیاب ،رون مک یاه طیحم رد

.دینک

]m[ ،یرادربملیف و یرادربسکع تلاح رد ،رتاش تعرس ممینیم میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی رتاش تعرس ممینیم b

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

مگارفاید تیولوا تلاح A

روط هب نیبرود ،دینک یم باختنا هک یمگارفاید نازیم ساسا رب ،زنل هنزور تیولوا تلاح رد

.دیامن یم هبساحم ار رتاش تعرس راکدوخ

یارب تلاح نیا .دینک میظنت ار )DOF( نادیم قمع ،مگارفاید نازیم رییغت اب دیناوت یم

.تسا بسانم هرظنم و لگ ،هرهچ زا یرادربسکع

مک نادیم قمع

دایز نادیم قمع

56