.دينک ناحتما AP تسرهف زا ار رگيد AP کي ،ديوش لصتم WLAN هب ديتسناوتن رگا

.دنک یم قرف فلتخم یاهروشک رد هدافتسا لباق هکبش تلااصتا

یارب .دنک تياعر ار امش هقطنم یيويدار تاطابترا نيناوق دياب امش نيبرود WLAN تيلباقهک دينک هدافتسا یروشک نامه رد طقف WLAN یگژيو زا ،یراگزاس زا نانيمطا لوصح

.ديا هدرک یراديرخ اجنآ زا ار نيبرود

.دشاب هتشاد قرف هکبش طيارش هب هتسب تسا نکمم هکبش تاميظنت ماجنا دنيآرف

.ديوشن دراو ديتسين نآ زا هدافتسا هب زاجم هک یا هکبش هب

.ديوش نئمطم دوخ یرتاب لماک ندوب ژراش زا ،هکبش کي هب لاصتا زا لبق

هدشن ینابیتشپ هاگتسد نآ طسوت تسا نکمم دینک یم لقتنم رگید هاگتسد هب هک ییاه لیاف

.دينک هدافتسا اه لياف شيامن یارب هنايار زا تروص نيا رد .دنشاب

دوجو نآ هب امش لاصتا ناکما ،دشاب هتشاد زاين دورو تاعلاطا ندرک دراو هب AP کي رگا

.تشاد دهاوخن

اتصال ٜ⠆꤀ 圀䰀䄀一縆䨆اتصااتصال ٜ⠆> شٜ⠆꤆بی سیم

هکبش لاصتا هرابرد ییاه هتکن

.دوب دهاوخن سرتسد رد Wi-Fi یاه تیلباق زا یخرب ،دیهدن رارق ار هظفاح تراک رگا

.دوش یم نييعت AP طسوت هکبش لاصتا تيفيک

.درب دهاوخ یرتشيب نامز هکبش هب لاصتا ،دشاب رتشيب AP و امش نيبرود نيب هلصاف هچره

نکمم ،دننک هدافتسا هباشم یيويدار سناکرف لانگيس زا امش نيبرود و ‏ینوماریپ هاگتسد‏رگا

.دوش داجيا للاتخا امش لاصتا رد تسا

تسا نکمم اي دنک اديپ ار هاگتسد دناوتن نيبرود تسا نکمم ،دشابن یسيلگنا امش AP مان رگا

.دوشن هداد شيامن یتسرد هب هاگتسد مان

هکبش تامدخ هدنهد هئارا ای هکبش تسرپرس اب ،روبع زمر و هکبش تاميظنت زا علاطا یارب

.دیریگب سامت

.دشاب توافتم تسا نکمم روبع زمر ماقرا دادعت ،یراذگزمر عون هب هتسب

.تسين نکمم اه طيحم زا یخرب رد WLAN هب لاصتا یرارقرب

.دهد شيامن AP تسرهف رد ار WLAN تيلباق یاراد رگپاچ کي تسا نکمم نيبرود

.درادن دوجو رگپاچ قيرط زا هکبش هب لاصتا ناکما

.دينک لصتم نويزيولت کي و هکبش کي هب نامزمه ار دوخ نيبرود ديناوت یمن امش

116