ناشن »F-هرامش« .دوش یم هداد ناشن "F-هرامش" هب موسوم ینازیم اب مگارفاید ‌هچیرد هزادنا یليم 50 ینوناک هلصاف اب یزنل f ددع رگا ،ًلاثم .تسا زنل رطق رب میسقت ینوناک هلصاف ۀدنهد f ددع هچره )F2 = رتم یليم 50/25( .تسا رتم یليم 25 مگارفايد رطق ،دشاب F2 ،رتم

.دوب دهاوخ رتگرزب مگارفايد هزادنا ،دشاب رتمک

یهدرون نازیم شیازفا .دوش یم فیرعت )EV( یهدرون نازیم ناونع هب مگارفاید هناهد )-۱ EV‏ ( یهدرون نازیم شهاک .دوش یم ربارب ود رون رادقم هک تسانعم نیدب )+۱ EV‏(

یاه نازیم ندرک میسقت اب دیناوت یم نینچمه .دوش یم فصن رون رادقم هک تسانعم نیدب

ناربج یگژیو زا ،بیترت نیمه هب و 1/‏ ‏EV ‏،1/‏ EV‏ رتکچوک یاه تمسق هب یهدرون

 

3

2

 

.دینک هدافتسا رون رادقم قیقد میظنت یارب یهدرون

 

 

 

+١ EV

EV

 

F1.4

F2

F2.8

F4

F5.6

F8

یهدرون نازیم یاه ماگ

مفاهیم عکسٜ⠆اری

مگارفاید هچیرد

هحفص لماش مگارفاید هظفحم .دنک یم نییعت ار یهدرون هک تسا یلماوع زا یکی مگارفاید هتسب و زاب ،نیبرود و مگارفاید لخاد هب رون دورو هزاجا یارب هک تسا یکیراب یزلف یاه ار یرتشیب رون ،رتگرزب مگارفاید کی :دراد هطبار رون رادقم اب مگارفاید هزادنا .دنوش یم

.دهد یم روبع ار یرتمک رون ،رتکچوک مگارفاید کی و دهد یم روبع

مگارفاید یاه هزادنا

 

گرزب مگارفاید

طسوتم مگارفاید

کچوک مگارفاید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تسا هدش زاب لماک روط هب مگارفاید

تسا هدش زاب یمک مگارفاید

15