عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

یهدرون لفق

،دینک ادیپ تسد بسانم یهدرون کی هب دیناوت یمن یوق ییانشور تسارتنک رطاخ هب هکیماگنه

.دیریگب سکع سپس و دینک لفق ار یهدرون

.دیهد راشف ار ]رتاش[ و دیریگب رظن دروم تمس هب ار زنل ،یهدرون ندرک لفق زا سپ

میظنت ،دیا هتفرگ رظن رد هک یهدرون یور ار سکع یدنب بیکرت ،یهدرون ندرک لفق یارب AEL یور رب "یشرافس" همکد درکلمع رگا( .دیهد راشف ار "یشرافس" همکد سپس و ،دینک )139 هحفص( )دشاب هدش میظنت

96