7 لصف

تسویپ

.دینک بسک تاعلاطا ،یرایتخا یبناج مزاول و تاصخشم ،لاکشا عفر تاکن ،نیبرود یرادهگن و ریمعت ،اطخ یاه مایپ هرابرد