رداک باختنا تلاح زا هدافتسا

یم رییغت تامیظنت اب قباطم یهدرون ،دینك یم میظنت ار رتاش تعرس ای مگارفاید نازیم یتقو هحفص ییانشور ،دشاب نشور دركلمع نیا یتقو .دوش كیرات هحفص تسا نكمم نیاربانب ،دنك یدنبرداك رتهب ار دوخ سكع دیناوت یم نیاربانب ‌،تسا تباث تامیظنت هب هجوت نودب شیامن

.دینك

b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

تلاح زا هدافتسا یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ کی رداک باختنا تلاح

 

،رداک باختنا

 

 

 

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

یتسد تامیظنت تلاح M

تروص هب ار مگارفاید نازیم و رتاش تعرس ات دهد یم هزاجا امش هب یتسد تامیظنت تلاح لرتنک لماک روط هب ار دوخ یاه سکع یهدرون دیناوت یم ،تلاح نیا رد .دینک میظنت یتسد

.دینک

ای ،ویدوتسا کی دننام ،هدش لرتنک یرادربملیف و یرادربسکع یاه طیحم رد تلاح نیا یارب یتسد تامیظنت تلاح .تسا بسانم ،نیبرود تامیظنت قیقد ماجنا ندوب یرورض ماگنه

.دوش یم هیصوت زین یزاب شتآ ای بش یاه هنحص زا یرادربملیف و یرادربسکع

.دريگ رارق Mیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1.دیهد راشف رتاش تعرس ای مگارفاید نازیم باختنا یارب ار ]I[2 2.دوش میظنت رتاش تعرس اي مگارفايد نازيم ات دیناخرچب ار تیاده همکد3 3

.دينک ميظنت ار هاوخلد یاه هنيزگ4 4

راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب5 5

.دریگب سکع کی ات دیهد

58