.دريگ رارق Sیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1.دیهد راشف رتاش تعرس باختنا یارب ار ]I[2 2.دوش میظنت رتاش تعرس ات دیناخرچب ار تیاده همکد3 3

.دينک ميظنت ار هاوخلد یاه هنيزگ4 4

راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب5 5

.دریگب سکع کی ات دیهد

زاب ار مگارفاید ،دوش یم مهارف رتاش دایز تعرس طسوت هک یرون هتفای شهاک رادقم ناربج یارب نازیم ،دنتسه کیرات یلیخ اه سکع مه زاب رگا .دوش نیبرود دراو یرتشیب رون دیهد هزاجا و دینک

.دیهد شیازفا ار ISO

حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

رتاش تیولوا تلاح S

روط هب نیبرود ،دینک یم باختنا هک یرتاش تعرس ساسا رب ،رتاش تیولوا تلاح رد هب هک ییاه هژوس زا نتفرگ سکع یارب تلاح نیا .دیامن یم میظنت ار مگارفاید نازیم راکدوخ

.تسا بسانم ،سکع رد بایدر یاه هولج داجیا یارب ای دننک یم تکرح تعرس

یب ار هژوس ات دییامن میظنت هیناث 1/500 زا رتشیب یور ار رتاش تعرس ،لاثم ناونع هب

.دینک میظنت هیناث 1/30 زا رتمک یور ار رتاش تعرس ،هژوس ندرک رات تهج .دینک تکرح

رتاش دایز تعرس

رتاش مک تعرس

57