دورٜین من

 

 

 

 

سکع نتفرگ یاه تلاح

 

 

 

دنک یم کمک امش هب - کیش تلاح و دنمشوه کیتاموتا تلاح - سکع نتفرگ هداس تلاح ود

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

 

ندرک یشرافس رتشیب ناکما رگید یاه تلاح .دیریگب سکع یددعتم راکدوخ تامیظنت اب ات

 

)52 هحفص( دنمشوه کیتاموتا تلاح

t

 

.دننک یم مهارف ار تامیظنت

 

 

 

 

 

)54 هحفص( همانرب تلاح

P

 

 

 

 

 

 

 

 

)56 هحفص( مگارفاید تیولوا تلاح

A

 

 

 

 

 

 

 

)57 هحفص( رتاش تیولوا تلاح

S

 

 

 

 

 

 

 

)58 هحفص( یتسد تامیظنت تلاح

M

 

 

 

 

 

 

 

)60 هحفص( دنمشوه کیش

s

 

 

 

 

 

 

 

)62 هحفص( اماروناپ تلاح

R

 

 

 

 

 

 

 

)113 هحفص( ميس یب هکبش

B

 

51