ادص

نودب ملیف کی طبض یارب .تسا رت بولطم ادص اب ملیف زا ادص نودب ملیف کی ،تاقوا یخرب

.دینک شوماخ ار ادص ،ادص

کی ادص g]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

.دیهد راشف ار هنیزگ

 

،ادص

 

 

 

عملکردهای فیلم > عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

هدننک وحم

هنایار رد راک نیا ماجنا هب زاین نودب نیبرود یور هدننک وحم درکلمع زا هدافتسا اب دیناوت یم

.دوش وحم هنحص یادتبا هب ات دینک میظنت ار وحم هنیزگ .دینک وحم ای رهاظ مک مک ار هنحص دینک هدافتسا یتسرد هب درکلمع نیا زا .دنک وحم ار هنحص مک مک ات دینک میظنت ار وحم هنیزگ

.دینک هفاضا دوخ یاهملیف هب یشیامن یاه هولج و

هدننک وحم g]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

یاه هنیزگ میظنت یارب

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

،هدننک وحم

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرف شیپ *

 

 

 

 

 

 

 

حرش

 

دامن

 

 

 

 

 

 

.دوش یمن هدافتسا هدننک وحم درکلمع :*شوماخ

.دوش یم وحم جیردت هب هنحص :لخاد

.دوش یم حضاو جیردت هب هنحص :یکیرات

.دوش یم لامعا هنحص یاهتنا و ادتبا رد هدننک وحم درکلمع :جراخ-لخاد

.دشکب لوط رتشیب یمک لیاف طبض تسا نکمم ،دینک یم هدافتسا هدننک وحم درکلمع زا یتقو

99