عملکردهای عکسٜرداری و فیلمٜرداری

 

 

 

 

 

ISO تیساسح

 

اه هنومن

.دهد یم ناشن ار رون هب نیبرود تیساسح ISO تیساسح رادقم

 

 

 

 

 

کی باختنا اب ،هجیتن رد .تسا رت ساسح رون هب نیبرود ،دشاب رتلااب ISO رادقم هچ ره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مک ای کیرات یاهناکم رد رتشیب رتاش یاهتعرس اب دیناوت یم ،رتلااب ISO تیساسح رادقم

 

 

 

 

 

داجیا ثعاب و دهد شیازفا ار یکینورتکلا زیون تسا نکمم راک نیا ،اما .دیریگب سکع رون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.دوش هناد هناد یاهسکع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO b]m[ ،یرادربمليف و یرادربسکع تلاح رد

 

 

 

،ISO تیساسح میظنت یارب

 

 

 

 

 

 

.دیهد راشف ار هنیزگ کی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 400

 

ISO 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 3200

ISO 800

نودب دیناوت یم امش .دیهد شیازفا ار ISO رادقم تسا عونمم شلاف زا هدافتسا هک ییاهناکم رد

.دیریگب حضاو سکع کی رتلااب ISO رادقم کی میظنت اب رتشیب رون تفایرد هب زاین

،لااب ISO رادقم یاراد یاهسکع رد دوجوم یریوصت زیون شهاک یارب زیون شهاک درکلمع زا)134 هحفص( .دینک هدافتسا

.دنشاب توافتم یرادربسکع طيارش هب هتسب دوجوم یاه هنیزگ تسا نکمم

69