یداهنشیپ یاه لح هار

اطخ یاه مایپ

دیدج هظفاح تراک کی ای دینک فذح ار یرورضریغ یاه لیاف

تسا رپ هظفاح تراک

.دیهد رارق نیبرود لخاد

 

 

 

رگید یاه‌هاگتسد هب ار اهلیاف ای اه‌لیمیا تسناوتن نیبرود•

 

.دینک مادقا نداتسرف یارب هرابود .دتسرفب

.دوب قفومان لاقتنا

.دینک ناحتما هرابود و دینک یسررب ار هکبش لاصتا•

 

 

 

 

اریز تسین نکمم سکع نتفرگ

یناشنزاب یارب .درادن تقباطم DCF درادناتسا اب اه لیاف مان

تراک رد لیاف و هشوپ ددع

.دینک یوریپ هحفص یور لمعلاروتسد زا ،هشوپ دادعت

.تسا هدیسر رثکادح هب هظفاح

 

؟دوش یناشنزاب هشوپ ددع

زاب رگا .دییامن بصن هرابود ار زنل و دینک شوماخ ار نیبرود

Error 00

.دیریگب سامت تامدخ زکرم کی اب ،دش رهاظ مایپ نیا مه

 

 

 

هرابود و دیروایب نوریب ار یرتاب ،دینک شوماخ ار نیبرود

Error 01/02

کی اب ،دش رهاظ مایپ نیا مه زاب رگا .دیهد رارق نیبرود لخاد

.دیریگب سامت تامدخ زکرم

 

پیوست

اطخ یاه مایپ

.دینک ناحتما ار اه لح هار نیا ،دوش یم رهاظ ریز یاطخ یاه مایپ یتقو

یداهنشیپ یاه لح هار

اطخ یاه مایپ

"قت" یادص ات دیناخرچب درگتعاس-داپ ار زنل .تسا لفق زنل

تسا لفق زنل

)46 هحفص( .دوش هدینش

 

 

 

ً

 

.دینک نشور اددجم و شوماخ ار نیبرود•

 

.دینک دراو هرابود و دیروایب نوریب ار هظفاح تراک•

هظفاح تراک یاطخ

.دینک تمرف ار هظفاح تراک•

 

 

 

ژراش ار یرتاب ای دیهد رارق نیبرود رد هدش ژراش یرتاب کی

تسا فیعض یرتاب

.دینک

 

 

 

یاراد هک دینک دراو ار یا هظفاح تراک ای دیریگب سکع

دوجوم یریوصت لیاف چیه

.دشاب سکع

تسین

هدش ینابیتشپ یاه‌هاگتسد هب اهسکع لاقتنا نیح رد هکبش لاصتا

.دشن لصتم هاگتسد

.دینک باختنا هدش ینابیتشپ هاگتسد کی هرابود .دش عطق

 

 

 

سامت تامدخ زکرم کی اب ای دینک فذح ار هدید بیسآ لیاف

لیاف یاطخ

.دیریگب

 

 

 

155