نمادهای صفحه نمایش > دورٜین من

حطس شجنس هرابرد

طوطخ اب ار نيبرود ات دنک یم کمک امش هب ،حطس شجنس شجنس رگا .دينک زارت رگشيامن یور یدومع و یقفا درکلمع زا هدافتسا اب ار حطس شجنس ،تسین زارت حطس )141 هحفص( .دینک هربیلاک یقفا نویساربیلاک

یدومع

 

یقفا

زارت

زارتان

.دینک هدافتسا حطس شجنس زا دیناوت یمن ،یدومع تهج رد

یرادربملیف و یرادربسکع یاه هنیزگ .2

حرش دامن

ملیف هزادنا

)73 هحفص( AF‏ تلاح‏

)90 هحفص( یریگ هزادنا

)70 هحفص( یدیفس نزاوت

یديفس نزاوت قيقد ميظنت

)82 هحفص( )OIS( ریوصت یرون ریگشزرل

)99 هحفص( هدننک وحم

)99 هحفص( تسا شوماخ ادص طبض

ای دینک یم باختنا هک یتلاح هب هتسب هدش هداد ناشن یاهدامن

.دننک یم رییغت ،دینک یم میظنت هک ییاه هنیزگ

یرادربمليف

1

2

یرادربملیف و یرادربسکع تاعلاطا .1

حرشدامن

یرادربملیف و یرادربسکع تلاح

دوجوم طبض نامز/یلعف طبض نامز

)98 هحفص( هناگدنچ تکرح

تکرح‏یگژیو لامعا زا سپ شخپ ‏نامز‏ هناگدنچ‏

تسا هدش دراو هظفاح تراک

تسا هدش ژراش لماک روط هب :

تسا هدش ژراش ًابیرقت :

ار یرتاب( تسا یلاخ :)زمرق( • )دینک ژراش

ژراش لاح رد :

یهدرون نازیم

)69 هحفص( ISO تیساسح

42