4 لصف

میس یب هکبش

.ديوش انشآ اهنآ یاه تيلباق زا هدافتسا و )اه WLAN ( ميس یب یلحم یاه هکبش هب لاصتا هوحن اب