مان

هرامش

وگدنلب

7

 

 

NFC گت

8

 

 

زنل هدننک دازآ همکد

9

 

 

ريوصت رگسح

10

 

 

زنل بصن لحم

11

 

 

زنل بصن لحم صخاش

12

 

 

رميات غارچ/AFرايتسد غارچ

13

 

 

مان

هرامش

تلاح یشخرچ دیلک

 

)52 هحفص( دنمشوه کیتاموتا تلاح :t

 

)54 هحفص( همانرب تلاح :P

 

)56 هحفص( مگارفاید تیولوا تلاح :A

1

)57 هحفص( رتاش تیولوا تلاح :S

)58 هحفص( یتسد تامیظنت تلاح :M

 

)60 هحفص( دنمشوه تلاح :s

 

)62 هحفص( اماروناپ تلاح :R

 

)113 هحفص( ميس یب هکبش :B

 

 

 

رتاش همکد

2

 

 

شوماخ-نشور همکد

3

 

 

MOBILE همکد

4

هاگتسد هب ات دینک باختنا ار Wi-Fi درکلمع کی

)31 هحفص( .دیوش لصو هارمه نفلت

 

 

 

نفورکيم

5

 

 

کشفک

6

 

 

دورٜین من

نیبرود یرهاظ لکش

1

2 3

4

5

6

5

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

9 13 12 11 10

29