6 لصف

 

یجراخ یاههاگتسد هب لاصتا

146

............................................HDTV نویزیولت کی رد اه لیاف هدهاشم

147

.................................................................. هنایار هب اه لیاف لاقتنا

147

................................Windows لماع متسيس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

147

............................................ یندشادج کسید کي ناونع هب نيبرود لاصتا

148

.................................................)Windows 7 یارب( نیبرود ندرک ادج

148

....................................... Mac لماع متسيس یاراد هنایار هب اه لیاف لاقتنا

150

.......................................................هنایار یور اه همانرب زا هدافتسا

150

................................................................i-Launcher ندرک بصن

151

................................................... Samsung i-Launcher زا هدافتسا

151

.................................................................. i-Launcher زا هدافتسا

151

.................................................. Windows لماع متسیس یاه یدنمزاين

152

.......................................................... Mac لماع متسیس یاه یدنمزاين

152

....................................................Samsung i-Launcher ندرک زاب

152

.......................................................................یلخاد رازفا مرن دولناد

152

.......................................................PC Auto Backup همانرب دولناد

153

......................................... Adobe Photoshop Lightroom بصن

153

......................................Adobe Photoshop Lightroom زا هدافتسا

 

فهرست مطالٜ

 

5 لصف

 

نیبرود تامیظنت یونم

134

............................................................................ربراک تامیظنت

134

........................................................................ISO ندرک یشرافس

134

......................................................................................ISO ماگ

134

....................................................................... راکدوخ ISO هدودحم

134

...................................................................................زیون شهاک

135

..............................................................................تکارب تامیظنت

135

............................................................ )میقتسم یتسد سوکوف( DMF

136

................................................................................. گنر یاضف

137

.............................................................................جاجوعا حیحصت

137

.........................................................................iFn ندرک یشرافس

138

.............................................................................. ربراک رگشيامن

139

.................................................................................. دیلک تشاگن

139

.......................................................................... NFC هدنز شیامن

139

.................................................... MobileLink/NFC ریوصت هزادنا

140

............................................................................... کبشم طوطخ

140

.....................................................................کیتاموتا سوکوف پملا

140

.............................................................. دوخ زا راکدوخ یرادربسکع

140

.................................................................. زنل همکد تعرس تاميظنت

141

................................................................................... تاميظنت

11