حالت های گرفتن عکس > دورٜین من

.دريگ رارق Pیور ات ديناخرچب ار تلاح یشخرچ ديلک1 1

 

 

همانرب تلاح P

.دينک ميظنت ار هاوخلد یاه هنيزگ

2 2

نازیم کی ات دنک یم میظنت ار مگارفاید نازیم و رتاش تعرس راکدوخ روط هب نیبرود

 

 

 

.دیآ تسد هب بولطم یهدرون

راشف ار ]رتاش[ سپس و دیهد راشف همین ات ار ]رتاش[ ،ندرک سوکوف یارب

3 3

،دراد دوجو رگید تامیظنت ماجنا ناکما هک یلاح رد دیهاوخب هک تسا بسانم یتقو تلاح نیا

.دریگب سکع کی ات دیهد

 

 

 

.دیریگب سکع تباث یهدرون اب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54